top of page

Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Soul Food Nourriture de l'ame de natuurlijke of rechtspersoon die een service aanbiedt waarop aanbiedingen kunnen worden gedaan en partijen in kunnen gaan op die aanbiedingen;

 • Soul Food Nourriture de l'ame (Eenmanszaak)

 • Tel: +31640486601 (bereikbaar van 09:00 tot 21:00);

 • E-mail: karimhomri@live.nl

 • Website: www.karimhomri.nl

 • KvK: 68572131

 • BTW NR: NL001232013B26

 • Vestigingsadres: Het Bret 15, 6971 HS Brummen

Consument: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de Website/Email een lunch/diner/catering boekt

Chef: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een lunch/diner/catering aanbiedt via de Website/Email

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en de Chef mbt een diner/lunch/catering

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn steeds van toepassing op de Service. 

 2. Soul Food Nourriture de l'ame (Karim Homri) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lunch/diner of catering 

 3. Indien de Consument besteld, gaat zij daardoor een overeenkomst met (Karim Homri) aan.

Artikel 3. Service

 1. Via de website van Karim Homri biedt hij de consument de mogelijkheid in contact te treden en/of een overeenkomst te sluiten.

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. Nadat de consument contact heeft genomen via de website zal het contact en de overeenkomst tot stand komen per email. Karim Homri zal hiervan een bevestiging aan de Consument sturen door middel van een e-mail of een andere manier die tijdens het doorlopen van het proces om te bestellen aan de Consument is gecommuniceerd.

 2. De Consument dient er voor te zorgen dat de informatie, die hij of zij bij het plaatsen van de boeking en/of in (verdere) communicatie over de boeking volledig en juist is. 

 3. Onder de in het vorige lid bedoelde informatie wordt ook het aan Karim Homri kenbaar maken van relevante allergieën van de consument en/of zijn of haar gasten. Het is de verantwoordelijkheid voor de Consument om te controleren of deze informatie volledig en juist door de Chef is ontvangen en begrepen.

 4. Voor zover dit niet reeds in de boeking informatie stond, zal Karim Homri de consument aangeven welke (keuken)apparatuur en/of andere voorzieningen er voor de kooksessie nodig zijn. Indien Consument niet over de vereiste (keuken)apparatuur en/of andere voorzieningen beschikt zal er naar een passend alternatief gekeken worden.

 5. Een correcte uitvoering van het in lid 2 tot en met 4 bepaalde vormt een essentiële voorwaarde voor Karim Homri om uitvoering te kunnen geven aan de kooksessie.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief btw. 

 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de boeking en/of de specificaties van de kooksessie zijn integraal voor rekening van consument. 

 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Karim Homri op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van consument.

 4. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, is de consument verplicht Karim Homri volledig, op juiste wijze en op tijd te betalen voor de boeking.

 5. De in dit artikel bedoelde betaling dient te geschieden via de door de consument en Karim Homri overeengekomen betaalwijze.

 6. De Consument zal de in dit artikel bedoelde betaling voldoen aan Karim Homri.

 7. De consument zal bij boeking 50% aanbetalen en het restant binnen 48 uur na de kooksessie heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Ontbinding en annulering

 1. Het herroepingsrecht van consument is uitgesloten, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten: a. Overeenkomsten met betrekking tot vakantie- of vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien, hieronder moet in ieder geval worden verstaan de Kooksessie;

 2. Ondanks dat de Consument geen herroepingsrecht toekomt overeenkomstig het voorgaande lid, indien de consument een aanbetaling heeft gedaan van 50% kan de consument niet meer kosteloos annuleren. Wel kan de consument de krediet gebruiken voor een toekomstige boeking is samenspraak met Karim Homri. Dit kan tot uiterlijk (10) dagen voorafgaande de kooksessie.

 3. Indien de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken, kan de consument de kooksessie nog annuleren tot (10) dagen waarop de kooksessie plaats zal vinden. Indien de consument binnen deze termijn het diner wilt annuleren zal de consument de 50% aanbetaling verschuldigd zijn.

 4. Indien de Consument de Kooksessie binnen (72) uur voorafgaande de kooksessie annuleert, zal de consument de overeengekomen prijs volledig aan Karim Homri verschuldigd zijn.

 5. In de volgende gevallen heeft Karim Homri het recht de kooksessie te annuleren:

 • Bij verstrekking van onjuiste gegevens door de consument

 • Indien de consument niet juist en volledig betaald heeft;

 • Indien het voor de Karim, op grond van de door de consument verstrekte informatie, aannemelijk is dat de consument niet over de gevraagde (keuken)apparatuur of andere voorzieningen beschikt.

bottom of page